Journal

การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
22
2
67-74
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
ชาติ
-
-
-
-