Journal

Article
ความหลากหลายของพืชสกุล Aglaia (วงศ์สะเดา) ที่พบในสถานีวิจัยวนเกษตรตราด
Journal
วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กพส.
Volume
21
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2007
Page
10-14
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต.เหมืองใหม่ อ.อัมพวาตามหลักเศรษบกิจพอเพียง กิจกรรมที่2 การอนุรักษ์ แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.),2 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009