Journal

Article
ผลของการปอกเปลือกและเวลาในการนึ่งต่อสมบัติด้านความหนืดของแป้งกล้วยดิบและด้านเนื้อสัมผัสของเจลแป้ง
Journal
วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. (ISSN: 0125278x)
Volume
43
Issue
3
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2020
Page
367-378
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-