Journal

ผลของปุ๋ยเคมีเคลือบด้วยวัสดุนาโนที่ควบคุมการปลดปล่อยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของอ้อยที่ปลูกในชุดดินกำแพงแสน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
3
2
47-62
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากเครื่องกำจัดเศษขยะเพื่อผลิตวัสดุปลูก และปุ๋ยอินทรีย์ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตรสำหรับพืชอายุสั้น