Journal

Article
บทบาทของคุณภาพการบริการของเทคโนโลยีการให้บริการตนเองในการส่งเสริมสัมพันธภาพกับลูกค้า: กรณีศึกษาการให้บริการธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือในประเทศไทย
Journal
INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (ISSN: 23202882)
Volume
8
Issue
8
Year
สิงหาคม 2020
Page
2801-2808
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-