Journal

การจัดเส้นทางรถรับส่งพนักงานโดยใช้ตัวแบบปัญหาการเดินทางของพนักงานขายกรณีศึกษาบริษัทผลติชุดอุปกรณ์ไฟฟ้าสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์
วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา (ISSN: 08577951)
31
2
167-176
เมษายน - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-