Journal

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของการทำให้สิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้รับประโยชน์มากสุด และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก ตลาดน้ำจังหวัดเพชรบุรี.
Thai Journal of East Asian Studies (ISSN: 27301435)
24
1
53-74
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-