Journal

อิทธิพลของสภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของพนักงานที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน : กรณีศึกษา บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี
วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ (ISSN: 16852354)
15
1
134-148
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-