Journal

ผลของกรรมวิธีการใช้ปุ๋ยเคมีต่อคุณภาพดินในนาข้าวและผลผลิตข้าว พื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
วารสารผลิตกรรมการเกษตร (ISSN: 26512475)
2
2
1-12
พฤษภาคม - สิงหาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ชุมชนดาวล้อมเดือนและชุมชนโดยรอบวิทยาเขต การใช้ประโยชน์ :เป็นข้อมูลให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการเพิ่มผลผลิตข้าวจากการใช้ปุ๋ยเคมี,1 ก.พ. 2019 - 28 ก.พ. 2022