Journal

Article
การศึกษาความเป็นไปได้ในการให้บริการเรือลำเลียงและลากจูงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Journal
วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ. (ISSN: 1906392X)
Volume
13
Issue
1
Year
มิถุนายน 2020
Page
101-113
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-