Journal

ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโฆษณาบนอินสตาแกรมสตอรี่กับความตั้งใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
วารสารมนุษยศาสตร์วิชาการ (ISSN: 08593485)
27
1
188-209
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-