Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจปฏิบัติตามแนวทางเกษตรที่ดีและเหมาะสมของเกษตรกร อําเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ISSN: 19058241)
13
1
222-249
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-