Journal

Article
ผลกระทบของการศึกษาในสายอาชีวศึกษาที่มีต่อการดึงดูดการลงทุนทางตรงจากต่างประเทศสู่กลุ่มประเทศอาเซียน
Journal
พัฒนาการเศรษฐกิจปริทรรศน์ (ISSN: 19062540)
Volume
14
Issue
1
Year
มกราคม 2020
Page
102-120
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-