Journal

ผลกระทบของมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช และมาตรการอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังของประเทศไทย
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (ISSN: 23925787)
9
พิเศษ
15-23
พฤศจิกายน 2019
ชาติ
-
-
-
-