Journal

การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคนิคสเปกโทรสโกปีย่านใกล้อินฟราเรดสำหรับทำนายคุณภาพน้ำอ้อยคั้นสด
วารสารวิทยาศาสตร์ มข. (ISSN: 25869531)
48
1
68-75
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-