Journal

การเปิดรับสื่อของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในอำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
2
156-166
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-