Journal

ยืนยันความเป็นไปได้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลทางการเงินโดยข้อมูลบัญชีบริหารของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกลุ่มอุตสาหกรรมยางพารา
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ISSN: 19060181)
12
2
437-446
พฤษภาคม - สิงหาคม 2018
ชาติ
-
-
-
-