Journal

ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองค์กรและพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรของพนักงานกลุ่มอุตสาหกรรมการผลิตชุดสายไฟสำหรับรถยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
วารสารนักบริหาร (Executive Journal) (ISSN: 26510960)
40
1
3-15
มกราคม - มิถุนายน 2020
ชาติ
-
-
-
-