Journal

Article
ผลของเวลาเก็บเกี่ยวและฤดูกาลต่อกิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระปริมาณแอนโทไซยานินและสารฟีนอลิกทั้งหมดในดอกอัญชัน
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
37
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
655-661
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-