Journal

Article
ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
Volume
29
Issue
2
Year
กุมภาพันธ์ 2021
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-