Journal

ชนิดเซลล์คุมและความผันแปรของเซลล์เสริมของปากใบกล้วยป่าและกล้วยปลูกบางชนิดในประเทศไทยเพื่อบ่งชี้ความจำเพาะต่อกลุ่มจีโนม
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 08584435)
29
2
-
กุมภาพันธ์ 2021
ชาติ
-
-
-
-