Journal

Article
ความเป็นประโยชน์ของซีลีเนียมในดินนาในที่ราบภาคกลางของประเทศไทย
Journal
วารสารพืชศาสตร์สงขลานครินทร์ (ISSN: 23510846)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2020
Page
60-73
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-