Journal

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจซื้อผักสดที่ร้านค้าในองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
37
Issue
4
Year
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
Page
713-718
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-