Journal

Article
ประสิทธิภาพและการตกค้างของสารโบรมาซิลและไดยูรอนสำหรับการควบคุมวัชพืชในแปลงปลูกสับปะรด
Journal
วารสารเกษตร (ISSN: 08570841)
Volume
35
Issue
1
Year
มกราคม 2019
Page
37-48
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-