Journal

Article
การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2020
Page
60-71
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-