Journal

การรับรู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเกษตรกรผู้ปลูกองุ่นรับประทานสด
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
38
1
60-71
มกราคม - มีนาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-