Journal

Article
ผลของระบบอนุรักษ์ดินและน้ำต่อผลผลิตของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดินในพื้นที่ดอน
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
2
Year
มีนาคม - เมษายน 2020
Page
237-248
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-