Journal

Article
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเป็นองค์กรอัจฉริยะของวิสาหกิจชุมชนเกษตรรุ่นใหม่
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 26512203)
Volume
38
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2020
Page
34-41
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-