Journal

Article
ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน
Journal
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
Volume
16
Issue
1
Year
กรกฎาคม - กันยายน 2019
Page
111-120
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-