Journal

ชุดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมและจรรยาบรรณด้านการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรม สำหรับผู้ประกอบอาชีพสื่อมวลชน
วารสารวิชาการศรีปทุม ชลบุรี (ISSN: 16865715)
16
1
111-120
กรกฎาคม - กันยายน 2019
ชาติ
-
-
-
-