Journal

Article
การผลิตซ้าและการสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านสาวะถีสู่รากฐานการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
Journal
วารสารศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ (ISSN: 26973766)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
109-121
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-