Journal

การจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ในระบบนิเวศโดยธุรกิจรับซื้อของเก่า กรณีศึกษา: การจัดการขยะซีพียูของ สหพันธ์การค้า จังหวัดปราจีนบุรี
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ISSN: 16860632)
17
76
1-9
มกราคม - มีนาคม 2020
ชาติ
-
-
-
https://so02.tci-thaijo.org/index.php/SNGSJ/article/view/223022/163998