Journal

การสร้างสายพันธุ์แท้ของพริกลูกผสมกลับข้ามชนิดระหว่าง CA758 กับ BC2F3758x80C5(1) โดยการเพาะเลี้ยงอับละอองเกสร
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
42
พิเศษ3
808-814
กรกฎาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-