Journal

ผลของการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวพุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่ความเป็นเลิศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.
วารสารครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ISSN: 08598835)
47
4
445-464
ตุลาคม - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-