Journal

Article
ผลของการเตรียมขั้นต้นด้วยความดันสุญญากาศต่อการออสโมติกดีไฮเดรชั่นของมะกรูด
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
Volume
50
Issue
2(Suppl.)
Year
กันยายน - ธันวาคม 2019
Page
69-72
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-