Journal

การตอบสนองของข้าวขาวดอกมะลิ 105 ต่อผลิตภัณฑ์ผึ้ง ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเคมีในชุดดินอุบล และร้อยเอ็ด
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250507)
50
2
167-183
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-