Journal

Article
“อ่าน”ภูมิทัศน์สวนเกษตรดาดฟ้าในองค์กรภาครัฐ กรณีศึกษา: องค์กรราชการส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
Journal
วารสารวิจัยและสาระสถาปัตยกรรม/การผังเมือง (ISSN: 19052022)
Volume
16
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
155-172
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-