Journal

ความฉลาดทางวัฒนธรรม ภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ ความสามาถในการฟื้นคืนกลับ และความยึดมั่นผูกพันในงานของผู้บริหารระดับต้นธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) (ISSN: 19063431)
12
5
1534-1551
กันยายน - ตุลาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-