Journal

การปรากฏตัวทางไกล (Telepresence) ในฐานะตัวแปรส่งผ่านจากคุณลักษณะการโพสเฟซบุ๊กไปสู่การบูรณการชุมชนตราสินค้าในสื่อสังคมออนไลน์
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
14
3
641-656
กันยายน - ธันวาคม 2020
ชาติ
-
-
-
-