Journal

การกระจายของยีนดื้อยาปฏิชีวนะจากการเลี้ยงปลานิลในกระชัง คลองท่าสาร- บางปลา ปี 2561
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 22866558)
8
3
60-75
กันยายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-