Journal

ผลของ Sanguinarine ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และพยาธิสภาพของกุ้งขาวแวนนาไมหลังได้รับเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในห้องปฏิบัติการ
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
48
พิเศษ1
871-878
มกราคม 2020
ชาติ
-
-
-
-