Journal

Article
ผลของการใช้แอนติบอดี IgY ต่อการเจริญเติบโต ระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะเจาะจง และการป้องกันการติดเชื้อไวรัสดวงขาวในกุ้งขาวแวนนาไม
Journal
แก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
48
Issue
พิเศษ1
Year
มกราคม 2020
Page
865-870
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-