Journal

Article
การวิเคราะห์องค์ประกอบของปัจจัยเทคนิคการบริหารต้นทุนที่มีต่อมูลค่ากิจการของบริษัทจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Journal
วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ISSN: 19063180)
Volume
12
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
42-64
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-