Journal

ความหลากหลายทางพันธุกรรมของข้าวโพดข้าวเหนียวพันธุ์การค้า 18 พันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลชนิด SRAP
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
2
2
114-120
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-