Journal

Article
คุณลักษณะของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
Journal
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ISSN: 19052693)
Volume
14
Issue
2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
109-123
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-