Journal

คุณลักษณะของผู้ประกอบการสร้างสรรค์ และกิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม (ISSN: 19052693)
14
2
109-123
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-