Journal

Article
การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังน้ำเขียว-ป่าเขาภูหลวง
Journal
วารสารเศรษฐศาสตร์และกลยุทธ์การจัดการ (ISSN: 23509864)
Volume
6
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
141-158
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-