Journal

BIODIVERSITAS (ISSN: 20854722)
21
1
345-354
มกราคม 2020
นานาชาติ
Open Access
-
-

Author

Output From Project

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study and Management Techniques,1 ก.พ. 2021 - 24 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งทุน :หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ,1 เม.ย. 2020 - 30 เม.ย. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิเวศวิทยาของหมาใน,6 เม.ย. 2020 - 8 เม.ย. 2021
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การจัดการทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อ การใช้ประโยชน์ :การเผาทุ่งหญ้า,1 ม.ค. 2021 - 1 เม.ย. 2021