Journal

Article
Abundance, prey, and activity period of dholes (Cuon alpinus) in Khao Yai National Park, Thailand
Journal
BIODIVERSITAS (ISSN: 20854722)
Volume
21
Issue
1
Year
มกราคม 2020
Page
345-354
Class
นานาชาติ
DOI
10.13057/biodiv/d210142
Related Link
-

Author

Output From Project

นิเวศวิทยาของหมาในในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01314422 ชื่อวิชา Wildlife Study and Management Techniques,1 ก.พ. 2021 - 24 มี.ค. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :นิเวศวิทยาของสัตว์ป่าสำคัญในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แหล่งทุน :หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ ,1 เม.ย. 2020 - 30 เม.ย. 2021
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :นิเวศวิทยาของหมาใน,6 เม.ย. 2020 - 8 เม.ย. 2021
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :การจัดการทุ่งหญ้าในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เพื่อเพิ่มประชากรสัตว์กีบที่เป็นเหยื่อ การใช้ประโยชน์ :การเผาทุ่งหญ้า,1 ม.ค. 2021 - 1 เม.ย. 2021