Journal

การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะหัวหน้างานสายการผลิต เพื่อเทียบโอนความรู้และ ประสบการณ์สู่คุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
วารสารอิเล็กทรอนิกส์ Veridian มหาวิทยาลัยศิลปากร (มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และศิลปะ) (ISSN: 19063431)
12
6
1718-1743
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-