Journal

Article
ความสุขของชาวนา กรณีศึกษาชาวนาสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
Journal
วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
Volume
45
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2019
Page
162-185
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-