Journal

Article
ผลกระทบของทิศทางการไหลที่ทางเข้าและทางออกของฮีตซิงก์ต่อประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน
Journal
วิศวกรรมสาร มก (ISSN: 08574154)
Volume
32
Issue
107
Year
มกราคม - มิถุนายน 2019
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-