Journal

การจัดการสภาพแวดล้อมและน้ำเพื่อลดสภาวะเครียดเนื่องจากความร้อนในโคนมที่เลี้ยงในพื้นที่เขตร้อนชื้น
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
29
2
100-120
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-