Journal

ปัจจัยที่มีผลต่อความถี่ในการใช้บริการระบบพร้อมเพย์ของลูกค้าธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ในเขตพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (ISSN: 19062397)
14
1
119-138
มกราคม - มิถุนายน 2019
ชาติ
-
-
-
-