Journal

Article
การจัดการปุ๋ยอินทรีย์จากผลพลอยได้โรงงานน้ำตาลต่อผลผลิต องค์ประกอบผลผลิตของอ้อยปลูกและอ้อยตอ 1 และสมบัติของดินบางประการ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 25869655)
Volume
2
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
35-47
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-